LED zolak çyralaryny oturtmagyň çäreleri (1)

1. Janly işiň gadagan edilmegi

TheLED zolak çyrasygaýtadan işlemek tehnologiýasy bilen çeýe zynjyr tagtasynda kebşirlenen LED lampa monjugy.Önüm gurlansoň, güýçlener we yşyklandyrylar we esasan bezeg yşyklandyrylyşy üçin ulanylýar.Adaty görnüşleri 12V we 24V pes woltly ýagtylyk zolaklarydyr.Gurmak we işlemekdäki ýalňyşlyklar sebäpli ýagtylyk zolaklaryna zeper ýetmezligi üçin, ýagtylyk zolaklary gurlanda yşyk zolaklaryny işletmek düýbünden gadagan edilýär.

2. Saklamak talaplaryLED zolak çyralaryLED zolaklar

LED yşyklaryň kremniy jeli çyglylygy siňdiriş aýratynlyklaryna eýedir.Lightagtylyk zolaklary gury we möhürlenen ýerde saklanmalydyr.Saklamak möhletiniň gaty uzyn bolmazlygy maslahat berilýär.Açandan soň wagtynda ulanyň ýa-da gaýtadan ulanyň.Ulanylmazdan ozal açmaň.

3. Işlemezden ozal önümi barlaň

Lightagtylyk zolaklarynyň tutuş rulony, çynlakaý ýylylyk emele gelmezligi we LED näsazlygynyň döremegi üçin rulony, gaplamany ýa-da topa ýygnamazdan, ýeňil zolagy ýakmak üçin energiýa berilmeli däldir.

4. LED-i ýiti we gaty zatlar bilen basmak düýbünden gadagan

TheLED zolak çyrasymis simde ýa-da çeýe zynjyr tagtasynda kebşirlenen LED ýeňil monjuklar.Önüm gurlanda, LED-iň ýüzüni göni barmaklaryňyz ýa-da gaty zatlar bilen basmazlyk maslahat berilýär.LED lampa monjuklaryna zeper ýetirmezlik we LED lampanyň ýakylmazlygy üçin LED zolak çyralaryna basmak düýbünden gadagan.

5. LED zolak çyralarykesmek

Lightagtylyk zolagy gurlanda, sahypany gurmagyň uzynlygyna görä, kesiş ýagdaýy bar bolsa, ýagtylyk zolagynyň üstünde gaýçy nyşany bilen bellenen ýerden kesilmeli.Gurluşyň yşyk bolmazlygyna sebäp boljak yşyk zolaklaryny beýleki ýerlerden kesmek düýbünden gadagan.Suw geçirmeýän LED zolak çyrasy kesilenden soň, kesilen ýerde ýa-da ahyrynda suw geçirmez.


Iş wagty: 26-2021-nji noýabr
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!